Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: bwrdd rhaglen cdll | timau prosiect | tîm prosiect strategaeth tai | tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol

Tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei darparu i ddangos sut y bydd CBSC yn darparu anghenion tai fforddiadwy yng Nghonwy.

Prinder tai fforddiadwy yw un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r Fwrdeistref Sirol. Mae cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy hefyd yn amcan bolisi allweddol gan Lywodraeth Cymru.

Un o amcanion Cynllun Datblygu Lleol Conwy yw gwneud yn siŵr bod y fwrdeistref yn barod i ddarparu tai fforddiadwy trwy'r system gynllunio. Mae polisi tai fforddiadwy'r Cynllun Datblygu Lleol yn ceisio darparu gan wahanol ganrannau yn ôl yr ardal marchnad dai yn yr ardaloedd trefol a phrif bentrefi haen 1, gyda man cychwyn tai fforddiadwy 100% ar gyfer haen 2 a mân bentrefi.

Mae darparu tai fforddiadwy ar y safle yn flaenoriaeth a bydd datblygiadau oddi ar y safle, neu symiau cymudo yn cael eu hystyried dim ond mewn amgylchiadau eithriadol. Ond, mae'r Cyngor yn annog datblygiadau preswyl ymarferol ac mae fframwaith wedi'i sefydlu i sicrhau hyn.

Prynwyd Pecyn Gwerthuso Datblygiad Three Dragons (DAT) i helpu wrth brofi hyfywdra safleoedd a lefel priodol y tai fforddiadwy sydd eu hangen. Bydd y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn dibynnu ar hyfywdra'r safle.

Mae Polisi HOU/2 yn nodi y gall darpariaeth is o dai fforddiadwy fod yn dderbyniol os gellir dangos yn glir a'i gefnogi trwy gyflwyno tystiolaeth, gan gynnwys cwblhau Pro-Fforma Asesiad o Ddichonadwyedd Ariannol, y gellir dod o hyd iddo ar dudalen y Gwasanaeth Cynghori ynglŷn â Dichonadwyedd Datblygu.


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf file'Arweiniad 10-cam' i ddatblygu cynllun tai fforddiadwy
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 622k

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 14/01/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP