Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll)

Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl)

Wedi cynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol 2016 byddwn yn argymell adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol. Caiff Adroddiad Adolygu ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn ddiwedd Mai 2017

Bydd Cytundeb Cyflawni, sy’n cynnwys amserlen llawn, wedyn yn cael ei gynhyrchu ac yn destun ymgynghoriad cyhoeddus am chwe wythnos.

Ar 24 Hydref 2013, mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Gynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl).

Bydd y CDLl a fabwysiadwyd yn ffurfio rhan o'r cynllun datblygu ar gyfer Conwy (ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Eryri) a bydd yn sail ar gyfer penderfyniadau ynglŷn â chynllunio defnydd tir yn yr ardal.

Mae CDLl Conwy yn cynnwys datganiad ysgrifenedig a map cynigion.

Gallwch ddilyn proses gyfan y CDLl hyd at ei fabwysiadu yma.


Mwy yn yr adran hon

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN