Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | ymgynghoriad ar sylwadau dyraniadau safle

Ymgynghoriad ar sylwadau dyraniadau safle

Mapiau

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw cael eich barn ar y sylwadau am safleoedd a dderbyniwyd yn y ddau gyfnod ymgynghori a gynhaliwyd ar y CDLl i'w archwilio gan y cyhoedd yn 2009 a 2011 fel y manylir yn y Gofrestr Safleoedd hon.

Dim ond sylwadau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r sylwadau y manylir arnynt yn y gofrestr hon y bydd y Cyngor yn eu derbyn

Er enghraifft, os oes safle'n ymddangos yn y gofrestr hon a'i fod wedi ei awgrymu fel safle arall yn lle'r un sydd wedi ei ddyrannu yn y CDLl yna gallwch ddweud a ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r sylwadau hyn.

Yn ystod y ddau gyfnod ymgynghori ar y CDLl gwnaed nifer o sylwadau am y dyraniadau arfaethedig yn y CDLl (safleoedd i'w datblygu) yn cynnwys awgrymiadau i ddiwygio neu ddileu safleoedd. Hefyd awgrymwyd nifer o safleoedd newydd eraill gan ddatblygwyr/perchnogion tir/cyhoedd i'w hystyried ar gyfer eu datblygu. Yn unol â'r Rheoliadau uchod, mae'r Cyngor bellach yn ymgynghori ar y sylwadau hyn. Paratowyd Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd i'r pwrpas hwn. Mae'r ddogfen hon wedi ei rhannu'n ardaloedd aneddiadau ac mae'n dilyn trefn yr wyddor gan gynnwys safleoedd a gyflwynwyd yn ystod ymgynghoriad 2009 ar y CDLl i'w archwilio gan y cyhoedd yn ogystal â'r rhai a dderbyniwyd yn ystod ymgynghoriad 2011. I weld y Gofrestr, cliciwch ar "tudalennau yn y rhan hon" isod.

Os ydych chi'n dymuno cynnig sylwadau ar ôl gweld y gofrestr, yna cliciwch ar Cynnig Sylwadau ar Sylwadau Dyrannu Safleoedd.

Mae'r cyfnod ymgynghori ar y ddogfen hon yn dechrau ddydd Llun 28 Tachwedd 2011 ac yn dod i ben ddydd Gwener 13 Ionawr 2012 am 4.45pm. I weld y Gofrestr, edrychwch isod ar y tudalennau yn y rhan hon i weld y lleoliad y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Nid yw'r Gofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd yn adlewyrchu safbwynt y Cyngor ei hun. Bydd eto'n penderfynu a yw o blaid unrhyw un o'r newidiadau hyn sy'n cael ei hawgrymu. Nodwch dylai'r sylwadau fod yn gysylltiedig â'r sylwadau a dderbyniwyd ynglŷn â dyrannu safleoedd. Nid yw'r ymgynghoriad yn gyfle pellach i gynnig sylwadau ar y CDLl. Ni dderbynnir sylwadau pellach am y CDLl.

Beth sy'n digwydd ar ôl y cyfnod ymgynghori hwn?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori 7 wythnos hwn, bydd yr holl sylwadau a wnaed yn briodol am y Sylwadau Dyrannu Safleoedd yn cael eu casglu mewn adroddiad fydd ar gael i'r cyhoedd ei weld.

Bydd y Cyngor yn ystyried yr holl sylwadau blaenorol a gyflwynwyd yn briodol i'r Cynllun ynghyd â chanlyniadau'r ymgynghoriad hwn ar y Sylwadau Dyrannu Safleoedd cyn cynnig newidiadau i'r CDLl.

Cyflwynir dogfen 'newidiadau y canolbwyntir arnynt' i'r Cyngor ar ddechrau 2012 yn cynnig newidiadau cyn cyflwyno'r CDLl i'w archwilio gan y cyhoedd ganol 2012. Bydd hon yn cynnwys rhestr o newidiadau y mae swyddogion yn ystyried y dylid eu gwneud i'r Cynllun. Bydd Arolygydd Cynllunio a benodir gan Lywodraeth Cymru'n archwilio'r CDLl, y newidiadau y canolbwyntir arnynt a'r sylfaen dystiolaeth gefnogol a bydd yn penderfynu a yw'n ystyried bod y cynllun yn gadarn ai peidio. Os bydd yr Arolygydd yn penderfynu bod angen gwneud newidiadau pellach er mwyn sicrhau bod y cynllun yn gadarn, yna byddai angen cynnwys y rhain cyn i'r Cyngor fabwysiadu'r cynllun.
Mwy yn yr adran hon

Ysgrifennu ar Notepad
Cynnig Sylwadau ar y Sylwadau Dyrannu Safleoedd

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw cael eich barn ar y sylwadau a dderbyniwyd am safleoedd yn y CDLl Diwygiedig i'w archwilio gan y cyhoedd (2011) fel y manylir yn y Gofrestr Safleoedd hon.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Abergele i Castell

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Abergele, Betws yn Rhos a Castell.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Cerrigydrudion i Gonwy

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Cerrigydrudion, Bae Colwyn a Chonwy.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Deganwy i Eglwysbach

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Deganwy, Dolgarrog, Dwygyfylchi ac Eglwysbach.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Glan Conwy i Landdulas

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Glan Conwy, Groes, Gyffin, Henryd, Bae Cinmel a Llanddulas.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Llandudno a Chyffordd Llandudno

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Llandudno a Chyffordd Llandudno.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Llanfairfechan i Lanrhos

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Llanfairfechan, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw a Llanrhos.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Llanrwst a Llansannan

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Llanrwst a Llansannan.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Llysfaen ac i Hen Golwyn

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Llanfairfechan, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw a Llanrhos.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Penmaenmawr

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Penmaenmawr.


*LDP Conwy
Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd Bae Penrhyn i Dy’n y Groes

Mae’r ddogfen ynghlwm yn cynnwys sylwadau dyrannu safleoedd yn yr ardaloedd canlynol; Bae Penrhyn, Llandrillo yn Rhos, Tal y Bont, Towyn, Trofarth, Ty’n y Groes.Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN