Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Archwiliad

Swyddog Rhaglen y CDLl sy'n gyfrifol am gynnwys y tudalennau Archwiliad hyn. Mae'r Swyddog Rhaglen yn gweithio'n annibynnol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

***Newyddion Arolwg Ddiweddaraf***

Mae adroddiad terfynol yr Arolygwyr wedi ei dderbyn gan y Cyngor ac fe ddaethpwyd i'r casgliad bod y CDLl yn gadarn yn amodol ar newidiadau gofynnol yr Arolygwyr. Bydd y Cyngor yn awr yn symud ymlaen i fabwysiadu'r cynllun.

Mae'r Archwiliad ar ben a ni bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru mwyach. Ceir manylion ynghylch mabwysiadu'r cynllun ar dudalennau'r CDLl a dylid cyfeirio pob ymholiad at y tîm CDLl ar cdll.ldp@conwy.gov.uk.

Llyfrgell yr Archwiliad

Isod mae dolennau i Lyfrgell Archwilio'r CDLl sy'n cynnwys y dogfennau a oedd yn sail i baratoi'r CDLl ynghyd â dogfennau perthnasol eraill a'u hystyriwyd yn ystod yr Archwiliad.
Mae'r Llyfrgell wedi ei rhannu i'r adrannau canlynol:

Dogfennau Gwrandawiadau: Bydd dogfennau sy'n ymwneud â Sesiynau Gwrandawiad penodol yn cael eu rhoi yma.

Dogfennau Archwilio: Mae'r rhain yn cynnwys :

Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol.

Dogfennau Cyflwyno: y dogfennau a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer yr Archwiliad.
Mwy yn yr adran hon

Rhaglen y Sesiynau Gwrandawiad - CDLl

Mae'r Rhaglen yn destun adolygiad parhaus ac fe'i diweddarwyd diwethaf ar 22 Ebrill, 2013.


CDLl – Dogfennau’r Arolygwyr ac Ymatebion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cwestiynau a materion a nodwyd gan yr Arolygwyr ac ymateb y Cyngor iddynt.


Dogfennau Archwilio'r - CDLl

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys yr holl ddogfennau, nad ydynt yn gysyltiedig â sesiwn gwrandawiad unigol, a gyflwynwyd i'r Archwiliad yn dilyn cyflwyno'r CDLl i Lywodraeth Cymru.


Gohebiaeth Gyffredinol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol am faterion nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â chadernid y CDLl.


Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i'r prif ddogfennau polisi a chanllaw sy'n gosod fframwaith ar gyfer ystyried y CDLl.


Dogfennau Cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol 2012

Mae Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).


Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileInspectors Report Covering Letter 02/09/2013 (Saesneg yn unig)
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 517k

acrobat/pdf fileConwy LDP Report 02/09/2013 (Saesneg yn unig)
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 7.04Mb

acrobat/pdf fileArchwiliad Cynllun Datblygu Lleol Conwy Rhestr Llyfrgell
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 221k

Dolennau'r We

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN