Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: cynllun datblygu lleol conwy (cdll) | y broses o fabwysiadu | drafft o’r cdll (2009) - (disodlwyd)

Drafft o’r CDLl (2009) - (Disodlwyd)

Promenad Llandudno o'r Gogarth

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi amcanion a blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir hyd at 2022. Bydd y CDLl yn cael ei lunio mewn partneriaeth gyda chymunedau lleol er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Mae'r cyfnod ymgynghori ar Gynllun Datblygu Lleol Conwy 2009 wedi cau.

Mae'r Cytundeb Darparu Diwygiedig ar gael i'w weld isod.

1/7/2010 - Gwelwch y ffeil isod am wybodaeth ar gynnig safleoedd ar gyfer y CDLl.

Cyhoeddwyd CDLl Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 27 Ebrill 2009 a 3 Gorffennaf 2009.  Yn ystod y cyfnod hwn cafwyd nifer o sylwadau, a'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â safleoedd datblygu bwriedig yn y cynllun i'w archwilio gan y cyhoedd. Rydym rŵan wrthi'n paratoi'r holl sylwadau a gafwyd ar CDLl Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'u gwneud ar gael i'r cyhoedd. 

Gallwch weld y sylwadau a gafwyd ar CDLl Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd  y wefan ryngweithiol.

Cliciwch yma i weld Mapiau Cynigion y CDLl (hefyd ar gael isod)

Cliciwch yma i weld neu lawr-lwytho newyddlen CDLl.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575461 / 575124 / 575445 / 575181
E-bost: cdll.ldp@conwy.gov.uk


Tudalennau yn yr adran hon

LDP
Cyllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd - Adroddiad Sylwadau'r Cyhoedd 29/01/2010

Yn dilyn ymgynghori ynglŷn â'r Cynllun Datblygu Lleol i'w archwilio gan y cyhoedd rhwng Ebrill a Gorffennaf 2009, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Sylwadau, sy'n grynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd.


Adolygu a datblygu'r wybodaeth gefndir - Cynllun Datblygu Lleol 24/04/2009

Y cam cyntaf wrth lunio'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth bresennol o'r dystiolaeth a chasglu rhagor o wybodaeth lle bo angen.


Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Conwy - Cyflwyno Sylwadau

Daeth yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Conwy i’w Archwilio gan y Cyhoedd i ben ar 3 Gorffennaf. Mae’r holl sylwadau a gafwyd rŵan yn cael eu rhoi yn ein cronfa ddata. Pan fydd y broses hon wedi’i chwblhau, byddwn yn anfon llythyrau cydnabyddiaeth. Bydd adroddiad ynglŷn â’r sylwadau ar gael ym mhrif swyddfeydd y Cyngor ac yn llyfrgelloedd y Cyngor, yn ogystal ag ar wefan y CDLl.


Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffafrir - Cynllun Datblygu Lleol 27/04/2009

Mae'r Cyngor wedi ymgynghori ar ei Strategaeth a Ffafrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol rhwng 11 Hydref a 6 Rhagfyr 2006. Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben.


Archwilio - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

Mae angen asesu'r cynllun adneuo a fydd ar gael i'r cyhoedd ei archwilio, i weld a yw'n gadarn.


Adroddiad yr Arolygydd - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

Bydd yr Arolygydd yn archwilio'r cynllun sydd ar gael i'r cyhoedd i'w harchwilio, i weld a yw yn gadarn, a bydd yn penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).


Mabwysiadu - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

Pan fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael ei fabwysiadu, bydd yr unig gynllun defnydd tir yng Nghonwy (y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri) tan y flwyddyn 2021.


Monitro'r Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

Mae angen monitro'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) er mwyn sicrhau ei fod yn dal i fod yn berthnasol i Gonwy ac er mwyn asesu a oes angen unrhyw newidiadau.


Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileCDLl Conwy - Datganiad Ysgrifenedig
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 5.97Mb

acrobat/pdf fileRhybudd Cyhoeddus Ffurfiol
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 2.47Mb

acrobat/pdf fileLlythyr Rhoi Gwybod
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 69k

acrobat/pdf fileCDLl Fersiwn Ieuenctid
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 3.68Mb

acrobat/pdf fileCrynodeb Arfarniad Cynaladwyedd
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 190k

acrobat/pdf fileArfarniad Cynaladwyedd
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 2.99Mb

acrobat/pdf fileRhestr Prisiau Dogfennau CDLl
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 31k

acrobat/pdf fileAtodiad Fersiwn Draft y CDLl
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 85k

acrobat/pdf fileAtodlen Mân Newidiadau
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 23k

acrobat/pdf fileDatganiad na fydd mwy o safleoedd yn cael ei gynnig
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 43k

Gweler Hefyd

Newidiad diweddaraf i'r safle: 10/07/2019
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN