Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cyllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd - Adroddiad Sylwadau'r Cyhoedd

LDP

Yn dilyn ymgynghori ynglŷn â'r Cynllun Datblygu Lleol i'w archwilio gan y cyhoedd rhwng Ebrill a Gorffennaf 2009, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Sylwadau, sy'n grynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd.

Cyhoeddwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i'w Archwilio gan y Cyhoedd ar gyfer ymgynghori rhwng 27 Ebrill a 3 Gorffennaf 2009. Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd y Cyngor 7189 o sylwadau gan 3115 o sefydliadau a'r cyhoedd.  Yn unol â Rheoliad 19, Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol (Cymru)) 2005, gallwch weld crynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd mewn Adroddiad Sylwadau (bydd yr adroddiad ar gael i'w weld isod yn fuan).

Mae'n bwysig nodi bod yr Adroddiad Sylwadau ar gael i'w ddarllen yn unig, ac nid yw'n bosibl cyflwyno sylwadau arno.

Mae'r Adroddiad Sylwadau ar gael i'w weld gan y cyhoedd yn Swyddfeydd y Cyngor rhwng 8.45am a 5.15pm ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8.45am a 4.45pm ar ddydd Gwener yn:

 • Swyddfa Polisi Cynllunio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 26 Castle Street, Conwy, LL32 8AY
 • Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR
 • Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU
 • Llyfrgelloedd Lleol. Ffoniwch y llyfrgelloedd unigol i gael yr amseroedd agor.

Mae copïau papur o'r sylwadau gwreiddiol llawn a dderbyniwyd ynglŷn â CDLl Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd ar gael i'w gweld gan y cyhoedd yn y cyfeiriad isod. Dylech wneud cais i weld y copïau llawn trwy:

 • Anfon e-bost: cdll.ldp@conwy.gov.uk 
 • Ffonio: 01492 575461
 • Anfon llythyr: Tîm CDLl, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 26 Castle Street, Conwy, LL32 8AY.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Fel y nodwyd uchod, mae'r Adroddiad Sylwadau ar gael i'w ddarllen yn unig, ac nid yw'n gyfle i chi gyflwyno sylwadau pellach ynglŷn â'r CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd.  Ond, mae'r Cyngor wrthi'n adolygu'r holl sylwadau a dderbyniwyd ynglŷn â'r CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd er mwyn paratoi CDLl diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd.  Bydd y CDLl diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2011


Gweler Hefyd

 • Drafft o’r CDLl (2009) - (Disodlwyd) 27/04/2009

  Bydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi amcanion a blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir hyd at 2022. Bydd y CDLl yn cael ei lunio mewn partneriaeth gyda chymunedau lleol er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

 • Newyddlen CDLl 30/08/2011

  Gallwch weld neu lawr-lwytho newyddlen Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) o'r dudalen hon.

Cyhoeddwyd: 30/08/2011    Newidiad diweddaraf: 14/10/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN