Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP38 - Astudiaeth Trafnidiaeth Abergele

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adolygiad o batrymau a maint y traffig yn Abergele i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) er mwyn hysbysu'r asesiad o newidiadau posib a allai ddod o ganlyniad i gynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adolygiad o batrymau a maint y traffig yn Abergele i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) er mwyn hysbysu'r asesiad o newidiadau posib a allai ddod o ganlyniad i gynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Mae'r cynigion CDLl bwriadedig yn cynnwys 800 o unedau preswyl a leolir ar dir tuag ochr ddwyreiniol y dref a wasanaethir gan ffordd newydd, a fyddai'n cysylltu rhwng Cyffordd 24 (C24) cefnffordd yr A55 a 'Ffordd Llanfair' yr A548. Byddai'r llwybr gorffenedig felly'n darparu ffordd osgoi o amgylch ochr ddwyreiniol y dref.

Fel ystyriaeth ar wahân, roedd y brîff hefyd yn gofyn am wneud asesiad o symudiadau traffig rhwng Pensarn a'r A55 dwyrain drwy Gyffordd 24 er mwyn canfod i ba raddau mae'r trefniadau mynediad cefnffordd presennol yn cyfrannu tuag at lif traffig yn Abergele.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP38 - Astudiaeth Trafnidiaeth Abergele
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 5.44Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN