Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP26 - Astudiaeth Dichonoldeb Tirlenwi

Mae'r papur cefndir hwn yn grynodeb o'r Astudiaeth Ddichonoldeb Tirlenwi manylach a luniwyd RPS ar ran y Cyngor. Gellir cael copïau o'r astudiaeth fanwl drwy gysylltu â'r Adran Polisi Cynllunio

Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y CDLl sy'n datblygu'n darparu'r amcanion cynaliadwyedd sy'n sail ar gyfer profi'r holl bolisïau a strategaethau gwirioneddol. Mae llinell sylfaen yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn nodi prinder cyfleusterau rheoli gwastraff yng Nghonwy yn ogystal ag oes gyfyngedig safleoedd tirlenwi presennol, yn arbennig y rhai hynny lle mae hawl i reoli gwastraff nad yw'n beryglus. Er y nodir bod angen gwneud darpariaeth ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff sy'n osgoi anfon gwastraff a waredir i'w dirlenwi, bydd angen rhyw gymaint o gapasiti i reoli gwastraff gweddilliol y broses ailgylchu a chasglu.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP26 - Astudiaeth Ymarferoldeb Tirlenwi
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 362k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 24/05/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN