Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP17 - Asesiad Risg Llifogydd Strategol Conwy

Mae’r papur cefndir hwn yn amlinellu’r dystiolaeth a gafodd ei hystyried gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a’r camau gweithredu a awgrymwyd gan y Cyngor i sicrhau bod y risg o lifogydd i ddatblygiadau newydd yn cael ei leihau.

Mae llifogydd yn digwydd yn naturiol a gall fod yn anodd i'w ddarogan. Gall fod yn risg uniongyrchol i fywydau pobl ac achosi difrod helaeth i eiddo ac isadeiledd. Mae'r bygythiad a ddaw yn sgil newid hinsawdd yn debygol o gynyddu'r risg o lifogydd arfordirol ac afonol o ganlyniad i'r codiad a ragwelir yn lefel y môr a chwymp glaw trymach. Felly, mae'r risg o lifogydd yn ystyriaeth ymarferol sy'n dylanwadu ar benderfyniadau rheoli datblygu a dyraniadau safle CDLl.

Amcan yr Asesiad Risg Llifogydd Strategol yw cyfarwyddo'r defnydd o'r prawf dilyniannol i safleoedd datblygu posibl o fewn y CDLl. Bydd hyn yn galluogi'r Awdurdod Cynllunio Lleol i fabwysiadu'r egwyddor ragofalus a hyrwyddir yn y Canllaw Cynllunio Cenedlaethol i gyfeirio datblygiadau draw oddi wrth ardaloedd risg llifogydd uchel.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP17 Asesiad Risg Llifogydd Strategol Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 11.69Mb

Acrobat/PDF FileBP17 Asesiad Risg Llifogydd Strategol Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.1Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN