Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP16 - Prif Ardaloedd Adwerthu, Ardaloedd Adwerthu Eilaidd ac Astudiaeth Hierarchaeth

Mae dau brif bwrpas i'r papur hwn, sef esbonio'r rhesymeg sy'n sail i lunio'r hierarchaeth adwerthu, ac adolygu a rhesymoli'r parthau siopa presennol yn y cynlluniau lleol a fabwysiadwyd.

Lluniwyd papur cefndir i gyd-fynd â'r fersiwn gyntaf o'r CDLl Adneuo. Roedd hwn yn archwilio'r achosion o newid defnydd a nifer yr unedau gwag dros y deng mlynedd flaenorol. Mae'r papur hwn yn ddiweddariad i'r papur blaenorol, sy'n archwilio'r newidiadau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Mae dau brif bwrpas i'r papur hwn, sef esbonio'r rhesymeg sy'n sail i lunio'r hierarchaeth adwerthu, ac adolygu a rhesymoli'r parthau siopa presennol yn y cynlluniau lleol a fabwysiadwyd, gan gynnig newidiadau a therfynau newydd lle y bo'n briodol. Mae'r ymgynghorwyr cynllunio Scott Wilson wedi ymchwilio i'r angen am gyfleusterau adwerthu ychwanegol a pha mor ffyniannus yw canolfannau lleol, ac fe ymdrinnir â hyn ar wahân ym Mhapur Cefndir 15.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP16 - Astudiaeth Hierarchaeth a Phrif Ardaloedd Manwerthu ac Eilaidd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.9Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 14/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN