Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP15 - Astudiaeth O Adwerthu

Mae'r astudiaeth yn nodi cyfleoedd a chyfyngiadau sy'n effeithio ar bob anheddiad ac yn rhoi asesiad o'r modd gorau i ddarparu ar gyfer anghenion o ran arwynebedd llawr at adwerthu yn y dyfodol.

Yn Hydref 2005, rhoddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gomisiwn i Scott Wilson Cyf i ymgymryd ag asesiad o gynhwysedd ac anghenion o ran adwerthu yng nghanol trefi'r Fwrdeistref Sirol.  Y saith ardal a ddynodwyd ar gyfer yr astudiaeth oedd Llandudno, Bae Colwyn, Conwy, Abergele, Llanrwst, Cyffordd Llandudno a Bae Cinmel.

Mae'r astudiaeth yn nodi cyfleoedd a chyfyngiadau sy'n effeithio ar bob anheddiad ac yn rhoi asesiad o'r modd gorau i ddarparu ar gyfer anghenion o ran arwynebedd llawr at adwerthu yn y dyfodol.  Mae prif ganfyddiadau a chasgliadau'r astudiaeth wedi'u cynnwys yn y papur cefndir hwn, a cheir crynodeb ohonynt yn Atodiad 1.

Mae'r Astudiaeth Adwerthu hefyd yn argymell nifer o gamau gweithredu i'w cymryd gan y Cyngor yng nghyswllt polisi cynllunio, priffyrdd, cadwraeth, adfywio a materion tai. 


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP15 - Astudiaeth Manwerthu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 302k

Acrobat/PDF FileBP15 - Astudiaeth Manwerthu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 317k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN