Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP11 - Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Mae'r Cyfarwyddyd Cynefinoedd yn gosod egwyddor ragofalol ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd. Dim ond ar ôl sicrhau na fydd y CDLl yn effeithio'n andwyol ar gyfanrwydd y safleoedd dan sylw, gellir ei fabwysiadu.

Mae chwe Safle Ewropeaidd o fewn Ardal y Cynllun a phum safle arall y tu allan iddi y byddai'r CDLl o bosibl yn gallu effeithio arnynt.  Ystyriwyd bod Safleoedd Ewropeaidd sydd yn bellach o ffin Ardal y Cynllun, y tu hwnt i effaith posibl.  Mae'r safleoedd hyn naill ai'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) (oherwydd pwysigrwydd eu cynefinoedd) neu yn Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) (oherwydd pwysigrwydd eu rhywogaethau adar).

Yn ei hanfod, bydd angen asesiad i weld a fydd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Conwy i'w archwilio gan y cyhoedd, yn debygol o effeithio'n sylweddol ar Safleoedd Ewropeaidd ac, os felly, bydd angen cynnal asesiad priodol.  Ni ellir mabwysiadu'r CDLl oni bai y gellir profi trwy'r asesiad priodol na fydd y cynllun yn effeithio'n andwyol ar gyfanrwydd safleoedd.


Dogfennau perthnasol

PDF***Diwygiedig Awst 2012*** BP11 - Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Adroddiad Sgrinio
Math o ddogfen: PDF
Maint y ddogfen: 1.35Mb

Acrobat/PDF FileBP11 - Asesu Rheoliadau Cynefinoedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 6.69Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 28/10/2013
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN