Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP10 - Gwerthusiad Cynaladwyedd (GC) ac Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAC)

Prif bwrpas cynnal Gwerthusiad Cynaladwyedd ydi asesu beth fydd effeithiau'r datblygiadau a gynigir yn y CDLl ar yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas.

Mae adroddiad GC yn ddogfen gyhoeddus a'i phwrpas ydi dangos sut mae'r ystyriaethau cynaladwyedd wedi eu hintegreiddio i baratoi'r CDLl. Bwriedir i'r GC hefyd ganiatáu darllenwyr y cynllun gael syniad o ba mor effeithio y gallai'r CDLl fod wrth ddarparu datblygiadau mwy cynaliadwy, a lle gallai fod effeithiau niweidiol. Lle amlygir effeithiau negyddol, mae'r GC wedyn yn gwneud argymhellion ar gyfer sut gellir addasu'r CDLl, neu lle gellir rhoi rheolau ar ddatblygiad er mwyn osgoi neu liniaru yn erbyn y rhain. Mae hyn yn rhan o broses lle caiff camau olynol y CDLl sydd ar y gweill eu cymeradwyo a'r canfyddiadau'n cael eu bwydo mewn i'r cam nesaf o baratoi'r cynllun.

Mae'r ddogfen hon yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Gweler y dudalen "sut i rannu eich syniadau gyda ni" isod.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP10 - Gwerthusiad Cynaladwyedd Asesiad Amgylcheddol Strategol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.18Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN