Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP09 - Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy

Bydd yr astudiaeth yn cefnogi Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor gan ddarparu darn allweddol o dystiolaeth ar hyfywedd datblygu tai trwy osod targedau ar gyfer tai fforddiadwy y gellir eu cyflawni, a thrwy asesu trothwy priodol a ddylai sbarduno cyfraniadau o dai fforddiadwy.

Penododd CBS Conwy Three Dragons i baratoi Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy (AHTFf) i gydymffurfio â gofynion NCT2 Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n pwysleisio pwysigrwydd profi hyfywedd targedau polisi.                   

Nod cyffredinol a phwrpas yr astudiaeth yw:

  • Cynghori ynghylch y targed(au) a'r trothwy(au) mwyaf uchelgeisiol ond cyraeddadwy ar gyfer tai fforddiadwy sy'n llwyr adlewyrchu ystod o gyllid sydd ar gael tuag at dai fforddiadwy ac sy'n adlewyrchu anghenion sy'n flaenoriaeth o ran isadeiledd;
  • Asesu effaith y proffil o safleoedd o fewn ardal Conwy ar hyfywedd tai;      
  • Cynghori ynghylch safbwynt cadarn o ran polisi mewn perthynas â gosod trothwyau nad ydynt yn effeithio ar gyflenwi tai o fewn y Fwrdeistref.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBP09 - Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.24Mb

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 10/03/2011
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN