Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP01 - Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig

Yn yr adroddiad hwn cyflwynir trosolwg bras o Gonwy a'i nodweddion allweddol ac yna bydd yn canolbwyntio yn gyntaf ar yr amrywiaeth o faterion polisi sydd yn effeithio ar Ardal y Cynllun ac yn wir unrhyw effeithiau cronnus y gallai'r rheiny eu cael ar yr ardaloedd cyfagos.

Gofynna Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r holl awdurdodau lleol ystyried effaith cynlluniau a strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill wrth baratoi CDLl. Cyfeirir at hyn ym mharagraff 1.16 CDLl Cymru a pharagraffau 4.2.2 hyd 4.2.4 yn y Llawlyfr CDLl.

Yn yr adroddiad hwn cyflwynir trosolwg bras o Gonwy a'i nodweddion allweddol ac yna bydd yn canolbwyntio yn gyntaf ar yr amrywiaeth o faterion polisi sydd yn effeithio ar Ardal y Cynllun ac yn wir unrhyw effeithiau cronnus y gallai'r rheiny eu cael ar yr ardaloedd cyfagos.

Er mwyn cael trosolwg o'r materion polisi perthnasol a'u heffaith ar Ardal y Cynllun, bydd yr adroddiad yn mynd ymlaen i asesu effaith cynlluniau datblygu, canllawiau a strategaethau eraill yn unol â chais Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd amcanion unigol a gweledigaeth gyffredinol y strategaethau hyn yn cael eu hasesu er mwyn coladu ystod o faterion cynllunio sydd yn ymglymu â'i gilydd mewn perthynas â pharatoi'r Cynllun Datblygu Lleol.

Yna bydd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad ar gyfer y weledigaeth gyffredinol o ran y CDLl adneuo ynghyd ag amcanion cyffredinol y gellir seilio'r polisïau manylach arnynt yn ddiweddarach.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP01 - Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 551k

Acrobat/PDF FileBP01 - Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 897k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN