Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Conwy - Cyflwyno Sylwadau

Daeth yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Conwy i’w Archwilio gan y Cyhoedd i ben ar 3 Gorffennaf. Mae’r holl sylwadau a gafwyd rŵan yn cael eu rhoi yn ein cronfa ddata. Pan fydd y broses hon wedi’i chwblhau, byddwn yn anfon llythyrau cydnabyddiaeth. Bydd adroddiad ynglŷn â’r sylwadau ar gael ym mhrif swyddfeydd y Cyngor ac yn llyfrgelloedd y Cyngor, yn ogystal ag ar wefan y CDLl.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd yr holl sylwadau ar gael i'w gweld gan y cyhoedd yn Swyddfeydd yr Awdurdod os gofynnir amdanynt, a bydd crynodeb o'r rhain ar gael ar wefan yr Awdurdod. Oherwydd hyn, nodwch na fydd eich sylwadau, nac unrhyw wybodaeth sy'n nodi pwy ydych chi, yn aros yn gyfrinachol.

Cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn hysbysebu pob un o'r sylwadau sy'n cynnig newidiadau i'r Cynllun trwy ychwanegu safle newydd neu addasu neu ddileu safle a nodwyd yn y cynllun, er mwyn caniatáu i'r cyhoedd roi sylwadau arnynt. Yna bydd cyfnod o chwe wythnos i roi sylwadau am y safleoedd hyn.

Bydd yr Awdurdod yn paratoi crynodeb o'r prif faterion sydd wedi dod i'r amlwg o'r sylwadau a roddwyd yn y cam i'w archwilio gan y cyhoedd ac unrhyw sylwadau dyrannu safleoedd, a bydd yn amlinellu sut y dylid mynd i'r afael â'r materion hyn yn y Cynllun Datblygu Lleol.

Bydd yr ymateb i'r ymgynghori'n cael ei ystyried gan y Tîm Prosiect CDLl, Tîm Sicrwydd Ansawdd a'r Bwrdd Prosiect ac yna'r Awdurdod, cyn cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Conwy i Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w archwilio'n annibynnol, gyda'r sylwadau a gafwyd. Yr enw ar y cam hwn yw Archwiliad Cyhoeddus a bydd yn cael ei gynnal gan Arolygydd sydd wedi'i benodi gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Ar ôl ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gyda'r Cynllun, a'r sylwadau a dderbyniwyd, mae'n rhaid i'r Arolygydd benderfynu a yw'r Cynllun yn 'gadarn'.

Gwybodaeth pellach

Ffôn: 01492 575461/ 575124 / 575180 / 575181

Ebost: cdll.ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileHunan Asesiad Cadernid
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 258k

Gweler Hefyd

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 24/04/2009    Newidiad diweddaraf: 17/05/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN