Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffafrir - Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Cyngor wedi ymgynghori ar ei Strategaeth a Ffafrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol rhwng 11 Hydref a 6 Rhagfyr 2006. Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben.

Mae'r Strategaeth a Ffafrir yn nodi'r amcanion a'r egwyddorion datblygu cyffredinol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy tan 2021, a bydd yn sail i'r Cynllun Datblygu Lleol.  Gallwch lawrlwytho neu ddarllen y Strategaeth a Ffafrir drwy glicio ar y ddogfen PDF sydd ynghlwm wrth y dudalen hon.

Cynhyrchwyd nifer o Bapurau Cefndir sydd yn rhoi cefndir i'r Strategaeth a Ffafrir a gellir eu gweld isod.

Gallwch brynu copïau ychwanegol o'r Strategaeth a'r Dogfennau Cefndir, drwy gysylltu â'r Tîm Cynlluniau Datblygu. Mae rhestr prisiau ynghlwm wrth y dudalen hon.

Derbyniodd y Cyngor dros 700 o sylwadau i'r ymgynghoriad hwn oddi wrth 74 o ohebwyr. Hoffai'r Cyngor ddiolch i bawb sydd wedi cyflwyno sylwadau ar y Strategaeth a Ffafrir.   Ceir crynodeb o'r sylwadau a dderbynwyd isod.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575124 / 575180 / 575181
E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 1 - Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 471k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 2 - Amcanestyniadau Poblogaeth a Chartrefi
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 159k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 3 - Yr Adroddiad Dewisiadau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 392k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 4 - Astudiaeth tir posibl ar gyfer tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 306k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 5 - Cydastudiaeth Argaeledd tir a gyfer tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 217k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 6 - Cymysgedd Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 120k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 7 - Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yng Ngogledd-orllewin Cymru
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 945k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 8 - Hierachaeth ac Aneddiaddau a Renir ag APC Eryri
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 7.57Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 9 - Asesiad Angen a Darpariaeth Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 597k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 10 - Crynodeb Arfarniad Cynaladwyedd CDLL Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 190k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 10 - Arfarniad Cynaladwyedd CDLl Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.99Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 14 - Astudiaeth Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 117k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 15 - Astudiaeth Adwerthu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 340k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 16 - Hierachaeth Adwerthu a Mannau Siopa
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 164k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 17 - Asesiad Risg Llifogydd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.47Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 18 - Astudiaeth Ardaloedd Llety Gwyliau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.08Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 19 - Asesiad Mannau Agored
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 665k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 20 - Rheoli Gwastraff
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 176k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 22 - Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 95k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 23 - Gypsy and Traveller Site Search and Appriasal
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 562k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 24 - Moderneiddio Ysgolion Cynradd Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 163k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 25 - Asesiad Galw a Chyflenwad Lotments
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 155k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 26 - Astudiaeth Dichonodeb Tirlenwi
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 964k

Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 11/10/2006    Newidiad diweddaraf: 28/08/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN