Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Adolygu a datblygu'r wybodaeth gefndir - Cynllun Datblygu Lleol

Y cam cyntaf wrth lunio'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth bresennol o'r dystiolaeth a chasglu rhagor o wybodaeth lle bo angen.

Mae hyn i sicrhau bod gwir dystiolaeth yn sail i'r cynllun datblygu fel ei fod yn 'gadarn'.

Adroddiad Cwmpasol Arfarniad Cynaliadwyedd (2005)

Paratowyd yr adroddiad cwmpasol fel cam cyntaf proses Arfarniad Cynaliadwyedd Cynllun Datblygu Lleol Conwy. Mae'n cynnwys gwybodaeth ar faterion cynaliadwyedd allweddol yn yr ardal ac amcanion Arfarniad Cynaliadwyedd yr awgrymwyd, gan gynnwys pa wybodaeth sydd eu hangen yn y cam hwn gan gyrff ymgynghori. Y mae ar gael i'w weld isod (Saesneg yn unig).

Cynllun Datblygu Lleol Conwy - i'w Archwilio gan y Cyhoedd

Mae cyfres o 26 Papur Cefndir wedi'u llunio fel tystiolaeth ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd. Cliciwch ar y dogfennau pdf perthnasol sydd wedi'u rhestru isod yn yr adran 'Dogfennau Perthnasol' i weld y dystiolaeth. Y Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd yw'r ddogfen sy'n destun i'r ymgynghoriad.  Nid yw'r papurau cefndir eu hunain yn rhan o'r cynllun ac nid ydynt yn destun ymgynghoriad ar wahân i BP/10 Gwerthusiad Cynaladwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol.

Adroddiad Ymgynghori Dechreuol

Mae ystod eang o randdeiliaid wedi helpu i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol, ac mae'n hanfodol eu bod yn parhau i fod yn rhan o'r broses o'i weithredu. Mae rhagor o wybodaeth am y broses gysylltu yn yr Adroddiad Ymgynghori Dechreuol isod.

Gwybodaeth bellach

Ffon:  (01492) 575124 / 575180 / 575181

E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileAdroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd (2005) (Saesneg yn Unig)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 196k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 1 - Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 471k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 2 - Amcanestyniadau Poblogaeth a Chartrefi
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 159k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 3 - Yr Adroddiad Dewisiadau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 392k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 4 - Astudiaeth tir posibl ar gyfer tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 306k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 5 - Cydastudiaeth Argaeledd tir a gyfer tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 217k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 6 - Cymysgedd Tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 120k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 7 - Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yng Ngogledd-Orllewin Cymru
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 945k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 8 - Hierachaeth ac Aneddiaddau a Renir
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 7.57Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 9 - Asesiad Angen a Darpariaeth Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 597k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 10 - Crynodeb Arfarniad Cynaladwyedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 190k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 10 - Arfarniad Cynaladwyedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.99Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 11 - Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) Adroddiad Sgrinio
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.87Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 12 - Adolygiad o Rwystrau Glas a Lletemau Glas ym Mwrdeistref Sirol Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 5.27Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 13 - Ardroddiad Monitro Defnydd Tir
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.47Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 14 - Astudiaeth Tir Cyflogaeth
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 117k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 15 - Astudiaeth Adwerthu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 340k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 16 - Hierachaeth Adwerthu a Mannau Siopa
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 164k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 17 - Asesiad Risg Llifogydd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.47Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 18 - Astudiaeth Ardaloedd Llety Gwyliau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.08Mb

Acrobat/PDF FilePaour Cefndir 19 - Asesiad Mannau Agored
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 665k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 20 - Rheoli Gwastraff
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 176k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 21 - Asesiad Darparu Safleoedd.
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.24Mb

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 22 - Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 95k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 23 - Astudiaeth Chwilio a Gwerthuso Safleoedd Dros Dro Sipsiwn a Theithwyr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 562k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 24 - Moderneiddio Ysgolion Cynradd Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 163k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 25 - Asesiad Galw a Chyflenwad Lotments
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 155k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir 26 - Astudiaeth Dichonodeb Tirlenwi (Fersiwn byr -fersiwn llawn ar gael ar gais)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 964k

Acrobat/PDF FileAdroddiad Ymgynghori Dechreuol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.47Mb

Acrobat/PDF FileHunan Asesiad Cadernid
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 258k

Gweler Hefyd

 • Adroddiad yr Arolygydd - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

  Bydd yr Arolygydd yn archwilio'r cynllun sydd ar gael i'r cyhoedd i'w harchwilio, i weld a yw yn gadarn, a bydd yn penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 • Archwilio - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

  Mae angen asesu'r cynllun adneuo a fydd ar gael i'r cyhoedd ei archwilio, i weld a yw'n gadarn.

 • Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Conwy - Cyflwyno Sylwadau

  Daeth yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Conwy i’w Archwilio gan y Cyhoedd i ben ar 3 Gorffennaf. Mae’r holl sylwadau a gafwyd rŵan yn cael eu rhoi yn ein cronfa ddata. Pan fydd y broses hon wedi’i chwblhau, byddwn yn anfon llythyrau cydnabyddiaeth. Bydd adroddiad ynglŷn â’r sylwadau ar gael ym mhrif swyddfeydd y Cyngor ac yn llyfrgelloedd y Cyngor, yn ogystal ag ar wefan y CDLl.

 • Mabwysiadu - Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

  Pan fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael ei fabwysiadu, bydd yr unig gynllun defnydd tir yng Nghonwy (y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri) tan y flwyddyn 2021.

 • Monitro'r Cynllun Datblygu Lleol 11/10/2006

  Mae angen monitro'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) er mwyn sicrhau ei fod yn dal i fod yn berthnasol i Gonwy ac er mwyn asesu a oes angen unrhyw newidiadau.

 • Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffafrir - Cynllun Datblygu Lleol 27/04/2009

  Mae'r Cyngor wedi ymgynghori ar ei Strategaeth a Ffafrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol rhwng 11 Hydref a 6 Rhagfyr 2006. Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben.

Cyhoeddwyd: 27/04/2009    Newidiad diweddaraf: 28/08/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN