Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl27 - Risg Llifogydd Arfordirol Protocol

Cynhyrchwyd y protocol hwn ar y cyd gan Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i hysbysu'r rhai sy'n ystyried cyflwyno ceisiadau cynllunio yn yr ardal sy'n ddibynnol ar yr amddiffynfeydd llifogydd presennol, ynglŷn â'r cyfyngiadau presennol ac i'r dyfodol ar gyfer datblygiadau newydd.

Cynhyrchwyd y protocol hwn ar y cyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i hysbysu'r rhai sy'n ystyried cyflwyno ceisiadau cynllunio yn yr ardal sy'n ddibynnol ar yr amddiffynfeydd llifogydd presennol, ynglŷn â'r cyfyngiadau presennol ac i'r dyfodol ar gyfer datblygiadau newydd.

Pwrpas y protocol hwn yw rhoi gwybod i ymgeiswyr posibl, partïon cysylltiedig â'r rhai sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio am y rheolau a'r cyfyngiadau i ddatblygiadau yn yr ardal risg llifogydd arfordirol ar Arfordir Gogledd Cymru, o Bensarn i Fae Cinmel gan gyfeirio'n benodol at y risg o lifogydd y llanw ar hyd y rhan hon o'r arfordir.

Gallai unrhyw ddatblygiad fod hefyd angen Caniatâd Amddiffyn rhag Llifogydd gan CNC. Cysylltwch â'r tîm Datblygiad a Risg Llifogydd (01248 484148) i gael rhagor o wybodaeth.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl27 Risg Llifogydd Arfordirol Protocol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 301k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 20/11/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN