Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl11: Asesiad Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd

Mae'r CCA hwn yn rhoi arweiniad ar gyfer datblygu tyrbinau gwynt ar y tir a sensitifrwydd a chapasiti tirlun gan ddefnyddio LANDMAP fel sail i ystyriaethau tirwedd yn unol â pholisi NTE/7 a pholisïau eraill y CDLl.

Nid yw'r ddogfen yn cyfarwyddo datblygiadau mewn ardal benodol ond yn rhoi gwybodaeth am yr effaith y gallai datblygiad penodol ei gael ar dirwedd ac mae'n ystyried effeithiau cronnus gyda datblygiadau presennol. Bwriad y cyngor hwn yw sicrhau bod y broses o drafod, cytuno a monitro datblygiadau yn arwain at roi gwybodaeth deg ac agored i bawb sy'n cymryd rhan yn y system gynllunio, yn enwedig yn y cyfnod cyn ymgeisio.

Er bod yr astudiaeth hon wedi'i chynhyrchu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych, mae pob cyfeiriad at Unedau Tirwedd ac Ardaloedd Strategaeth Tirwedd yn ymwneud â Chyngor Sir Ddinbych wedi'u tynnu ohono er dibenion ymgynghori.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl11 Asesiad Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 5.04Mb

Acrobat/PDF FileMapiau Ardal Strategaeth ac Uned Tirwedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.4Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 26/06/2013    Newidiad diweddaraf: 13/03/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN