Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl5 - Bioamrywiaeth a Chynllunio

Mae llawer o'r pwysau ar fioamrywiaeth yn ymwneud â datblygu a'r defnydd tir. Felly, mae gan y system gynllunio rôl hanfodol i'w chwarae mewn diogelu a gwella bioamrywiaeth trwy gynigion datblygu newydd.

Bioamrywiaeth ydi'r cyfoeth ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau. Caiff rhai cynefinoedd a rhywogaethau eu cydnabod eu bod o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol tra bo eraill o bwysigrwydd lleol. Mae'r cyfan yn cyfrannu at gymeriad naturiol ardal benodol a'i diffinio. Mae bywyd gwyllt ein mannau agored gwledig ac arfordiroedd yn ffurfio rhan sylweddol o gyswllt pobl â'r amgylchedd naturiol yng Nghonwy, ac yn ffodus mae nifer o'r mannu hyn yn hawdd i'w cyrraedd, gan ychwanegu at ansawdd bywyd. Mae bioamrywiaeth yn rhan annatod o amgylchedd naturiol iach a gweithredol.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl 5 - Bioamrywiaeth a Chynllunio
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 304k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 01/01/2014    Newidiad diweddaraf: 13/03/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN