Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn fecanwaith gwirfoddol sy'n caniatáu i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr godi tâl safonol ar y rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd i ariannu'r isadeiledd sydd ei angen i gefnogi'r datblygiadau. Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi ei chynllunio i ddisodli'r system bresennol o ymrwymiadau cynllunio.

Mae'r Llywodraeth wedi amlinellu rheolau trawsnewid (yn wreiddiol hyd at Ebrill 2014, ond wedi eu hymestyn tan fis Ebrill 2015) sy'n golygu na fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol o bosibl yn gofyn am gyfraniadau tuag at adnoddau a rennir, er enghraifft cyfraniadau ar gyfer mannau chwarae, trwy gytundebau Adran 106; yn ddelfrydol dylid lleihau rhwymedigaethau cynllunio i dalu am ddarparu tai fforddiadwy a mesurau ar safleoedd penodol sy'n ofynnol i liniaru effaith y datblygiad.

Unwaith y bydd y Cyngor wedi paratoi ei atodlen ffioedd bydd isadeiledd yn cael ei ddarparu drwy fecanwaith yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Mae'n fwriad gan y Cynllun Datblygu Lleol, trwy bolisi DP/5 'Isadeiledd a Datblygiadau Newydd', i sicrhau cyfraniadau drwy Gytundebau Adran 106 nes mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi ei harchwilio'n llawn. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn casglu tystiolaeth ar hyfywedd datblygu ar gyfer yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ac yn ysgrifennu rhestr seilwaith ddrafft ac atodlen codi tâl ddrafft.

Mae Grŵp Tasg a Gorffen wedi ei sefydlu i gwmpasu'r posibilrwydd o gyflwyno Ardoll Seilwaith Cymunedol, fodd bynnag Cabinet y Cyngor piau'r penderfyniad ynghylch a fydd y Cyngor yn datblygu'r gwaith cwmpasu i'r cam nesaf. Os yw'r Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r Ardoll Seilwaith Cymunedol, yna bydd y prosesau statudol canlynol yn berthnasol:

1. Ymgynghoriad ar yr Atodlen Codi Tâl Ddrafft Rhagarweiniol (6 wythnos)
2. Ystyried y sylwadau'n ffurfiol a gwneud addasiadau
3. Cyhoeddi Atodlen Ddrafft ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus (6 wythnos)
4. Cynnal Arolwg Ardoll Seilwaith Cymunedol (2/3 diwrnod ar y mwyaf)
5. Sicrhau cymeradwyaeth ffurfiol
6. Mabwysiadu a Chyhoeddi'r Atodlen

Mae Camau 1 a 2 bron wedi’u cwblhau. Mae’r gwaith o baratoi atodlen codi tâl drafft Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghonwy ar y gweill ar hyn o bryd, yn barod ar gyfer adolygiad cenedlaethol Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghymru. Pan fydd canlyniadau’r adolygiad wedi’u cyhoeddi, bydd amserlen newydd yn cael ei llunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileNewyddlen ASC Rhagfyr 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 486k

Acrobat/PDF FileASC Atodlen Codi Tl Ddrafft Rhagarweiniol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 372k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir ASC1 Asesu Seilwaith
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 258k

Acrobat/PDF FilePapur Cefndir ASC 2 Adroddiad yngln ag Asesu Hyfywedd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.06Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 14/04/2014    Newidiad diweddaraf: 29/09/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN