Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 
Lleoliad: | cwestiynau cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiwn 1: Beth yw Polisi Cynllunio?

Polisi Cynllunio yw'r dull a ddefnyddir i gynllunio a rheoli datblygiad tir ac adeiladau.

Paratoir polisïau cynllunio er mwyn rheoli a hyrwyddo newidiadau priodol mewn defnydd tir, adfywio, cludiant, tai a chyfleoedd cyflogaeth, ac i wella'r amgylchedd ledled Bwrdeistref Sirol Conwy (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri).Yna, caiff y polisïau eu defnyddio i ddarparu cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cwestiwn 2: A oes gan y Cyngor Gynllun Lleol a beth yw hwn?

Oes, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) 24 Hydref 2013.

Mae'r CDLl yn nodi'r polisïau a'r cynigion ar gyfer defnyddio, datblygu a diogelu tir ym Mwrdeistref Sirol Conwy (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri).Mae'n cynnwys datganiad ysgrifenedig a map cynigion.Bydd y Cyngor hefyd yn paratoi dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol a fydd yn rhoi mwy o fanylion ar y polisïau a'r cynigion yn y CDLl.

Cwestiwn 3: Sut allaf i gael gwybod am yr hyn a gynigir lle rwyf i'n byw?

Gallwch weld ein Map Cynigion Rhyngweithiol, i ddod o hyd i'r holl ddynodiadau yn eich ardal chi.Gallwch chwilio yn ôl eich cod post ar ben ochr chwith y sgrin, neu defnyddiwch y bocs i ddewis lleoliad.  

Cwestiwn 4: Rwyf angen rhywfaint o wybodaeth ystadegol am dai/cyflogaeth/poblogaeth, ac yn y blaen?

Gellir cael hyd i wybodaeth ystadegol am dai, cyflogaeth ac ati i gyd yn y dogfennau sylfaen dystiolaeth yma.

Cwestiwn 5: Allwch chi ddweud wrthyf am y cyfnodau allweddol wrth gynhyrchu'r cynllun lleol?

Mae nifer o gamau allweddol wrth gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, mae pob cyfnod allweddol wedi'u manylu yma.

Cwestiwn 6: Ble allaf i ddod o hyd i'r rhestr o bolisïau cyfredol?

Mae rhestr lawn o'r holl Bolisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy i'w cael yma.

Cwestiwn 7: Beth yw tai fforddiadwy?

Tai lle mae dulliau diogelu ar waith i sicrhau ei fod yn hygyrch i'r rhai hynny na all fforddio'r farchnad dai, fel perchnogaeth gyntaf ac i feddianwyr dilynol. Mae tai fforddiadwy yn cynnwys:

  • Tai cymdeithasol ar rent - darperir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig
  • Tai canolradd - lle mae prisiau neu rent yn uwch na rhent tai cymdeithasol ond yn is na phrisiau neu rent y farchnad dai

Cwestiwn 8: Beth yw cytundeb Adran 106?

Mae Cytundeb Adran 106 yn rhestr o amodau cynllunio y mae'n rhaid eu cyflawni gan gwmni sy'n dymuno adeiladu cynllun yn unrhyw le. Er enghraifft, efallai y bydd cynllun o 10 o dai mewn tref angen cyfraniad at ffyrdd lleol fel y gellir cefnogi cynnydd yn llif y traffig, neu tuag at gyfleusterau man agored neu gyfleusterau chwarae sydd gerllaw.

Ar gyfer cynlluniau gwledig, bydd a106 yn cynnwys cymalau sy'n cyfeirio at gadw'r tai ar gyfer pobl leol, a'u cadw'n fforddiadwy am byth. Mae'r Cyngor yn ystyried y defnydd o fodel cytundeb a106 ar gyfer pob cynllun i helpu i gyflymu'r broses gynllunio ac i adeiladu'r tai fforddiadwy sydd wir eu hangen.

Cwestiwn 9: Beth a olygir gan bobl leol?

Bydd y meini prawf cysylltiad lleol yn cael ei nodi yng nghytundeb Adran 106. Mae angen cysylltiad lleol cryf yn rhinwedd un neu fwy o'r canlynol:

  • Preswylio yn yr anheddiad fel arfer
  • Wedi preswylio'n flaenorol yn yr anheddiad
  • Angen byw yn yr anheddiad oherwydd cyflogaeth bresennol neu angen symud i ymgymryd â chyflogaeth barhaol

Angen byw yn yr anheddiad naill ai i gefnogi neu i gael cefnogaeth gan aelod arall o'u teulu sy'n byw fel arfer yn y setliad 

Dogfennau perthnasol - Maen Prawf Lleol (.pdf)

Cwestiwn 10: Sut allwn ni fod yn sicr y bydd Tai Fforddiadwy yn mynd i bobl leol?

Bydd tai fforddiadwy a reolir gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn amodol ar feini prawf penodol ar feddiannaeth a fyddai'n cael eu nodi wrth i bobl gofrestru.

Bydd gofyn i dai fforddiadwy a sicrhawyd drwy gytundebau cynllunio cyfreithiol - a elwir yn gytundebau Adran 106 - gael eu dyrannu i bobl leol, a thrwy hynny sicrhau bod y tai yn ateb y diben o ran darparu ar gyfer angen lleol. Mae dull dosbarthu'n cael ei ddefnyddio wrth hysbysebu eiddo perthnasol i'w werthu, lle mae meddianwyr i'w cael o fewn yr anheddiad sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyso a nodir yn y cytundeb Adran 106. Caiff hyn ei ehangu i aneddiadau cyfagos ac yn y pen draw, ardal y Fwrdeistref Sirol, yn dilyn cyfnodau hysbysebu diffiniedig, ac os nad oes meddianwyr cymwys i'w cael o fewn bob cam a bod yr eiddo yn dal heb ei werthu.

Cwestiwn 11: Pwy yw'r Galluogwyr Tai Gwledig / Trefol?

Mae'r Galluogwyr Tai Gwledig a Threfol yn cael eu cyflogi gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.Eu swyddogaeth yw annog Cynghorau Tref a Chymuned a chymunedau lleol i helpu i nodi anghenion tai, i ymgysylltu â'r broses o ddatblygu tai fforddiadwy yn eu cymuned ac i gefnogi a chynorthwyo'r Cynghorau Tref a Chymuned a'r gymuned leol  drwy gydol y broses.Rhan fawr o'r swyddogaeth yw cysylltu â'r holl bartïon sy'n ymwneud â'r broses.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCwestiwn 9: Meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer datblygiadau tai
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 54k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 13/02/2014    Newidiad diweddaraf: 26/09/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN