Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Tîm prosiect strategaeth economaidd

Pwrpas Tîm y Prosiect yw cynorthwyo i weithredu amcanion y CDLl i hyrwyddo'r adfywiad cynhwysfawr o Fae Colwyn, Abergele, Tywyn a Bae Cinmel; i ganfod a diogelu tir i ddiwallu anghenion cymunedau am fwy o swyddi a mwy o ffyniant economaidd, a lleihau lefelau allgymudo; ac annog atgyfnerthu ac amrywio'r economi gwledig lle mae hyn yn gydnaws â diddordebau economaidd, cymunedol ac amgylcheddol lleol.

Bydd Tîm y Prosiect yn cydlynu'r gwaith o baratoi cyfres o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol sy'n darparu gwybodaeth ategol am bolisïau economaidd CDLl amrywiol, a diweddaru a pharatoi sail dystiolaeth newydd ar bynciau fel addasu adeiladau gwledig a chynigion datblygu economaidd a sipsiwn ar safleoedd nad ydynt wedi'u dyrannu yn y CDLl.Bydd Tîm y Prosiect hefyd yn monitro gweithrediad Strategaeth Economaidd y CDLl, gan gynnwys darparu tir cyflogaeth a thargedau eraill a nodir yn y Cynllun.Bydd Tîm y Prosiect yn ymgysylltu ag amrediad eang o fudd-ddeiliaid ac yn cysylltu â chynlluniau, prosiectau a strategaethau eraill yn ôl yr angen.


Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 18/05/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN