Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Adroddiad monitro blynyddol

Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol ar y CDLl ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref.

Os, o ganlyniad i fonitro ac adolygu, yr ymddengys nad yw'r polisiau a'r dyraniadau yn cael eu diwallu ac nad yw'r datblygiad yn symud ymlaen mewn modd cynaliadwy neu amserol, bydd y Cyngor yn rhagweithiol wrth ddefnyddio ei bwerau i ymateb i amgylchiadau newidiol.

Gellir dechrau'r mecanweithiau canlynol:

  • Camau i ddwyn ymlaen safleoedd i ddatblygu, lle bo'n bosibl, mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr a datblygwyr
  • Camau i ddwyn ymlaen safleoedd datblygu ar dir a ddatblygwyd eisoes
  • Defnyddio Gorchmynion Prynu Gorfodol i ddatgloi safleoedd
  • Gweithio gyda phartneriaid i ddwyn ymlaen buddsoddiad mewn isadeiledd
  • Adolygu dyraniadau tir neu bolisiau yn y Cynllun Datblygu Lleol


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileAdroddiad Monitro Blynyddol 2018
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 993k

Acrobat/PDF FileAdroddiad Monitro Blynyddol 2017
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 997k

Acrobat/PDF FileAdroddiad Monitro Blynyddol 2016
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 5.84Mb

Acrobat/PDF FileAdroddiad Monitro Blynyddol 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 867k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 30/10/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN