Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl Adroddiad yr Archwiliwr

Cynllun Datblygu Lleol Conwy

Ar 2 Medi 2013, derbyniodd y Cyngor Adroddiad yr Archwiliwr ynglŷn â Chynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl). Mae adroddiad yr Archwiliwr yn gyfrwymol ar y Cyngor.

Mae'r Archwiliwr wedi dod i'r casgliad, o ymgorffori'r argymhellion cyfrwymol ar gyfer newidiadau sydd wedi eu hamlinellu yn ei adroddiad fel rhan o'r CDLl, fod y Cynllun yn bodloni gofynion Adran 64 (5) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 ac yn cwrdd â'r profion cadernid sydd wedi eu hamlinellu yn CDLl Cymru.

Yn awr mae'n rhaid i'r Cyngor fabwysiadu'r Cynllun - rhaid i hynny ddigwydd o fewn 8 wythnos o'r dyddiad y derbyniwyd adroddiad yr Archwiliwr.

Wedi iddo gael ei fabwysiadu, Cynllun Datblygu Lleol Conwy fydd Cynllun Datblygu Conwy (ac eithrio'r ardal sy'n rhan o Barc Cenedlaethol Eryri) a dyna fydd sail penderfyniadau a wneir mewn perthynas â chynllunio defnydd tir yn yr ardal hon.Bydd yn disodli Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993), Cynllun Fframwaith Clwyd (Ail Addasiad 1999), Cynllun Rhanbarth Llandudno, Conwy (1982) a Chynllun Lleol Bwrdeistref Colwyn (1999).

Os oes arnoch angen unrhyw eglurhad ynglŷn â chynnwys yr adroddiad a'r canfyddiadau y deuir iddynt (naill ai yn ymwneud yn benodol â maes diddordeb arbennig neu yn gyffredinol) mae croeso i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol cdll.ldp@conwy.gov.uk neu ffonio:01492 575461.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileInspectors Report (Saesneg yn unig)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 5.8Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 01/08/2013    Newidiad diweddaraf: 21/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN